Familjen

Bodelning

ska göras vid dödsfall, skilsmässa, separation och kan göras under bestående äktenskap. Vid bodelning mellan sambor så är det enligt huvudregeln endast bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk som ska ingå. Detta oavsett vem som står som ägare för bostaden och bohaget och även oavsett vem som betalt för egendomen.  Är man gift så är huvudregeln att all egendom är så kallad giftorätt och ska då ingå i en bodelning. Det finns jämkningsregler som kan tillämpas vid kortare förhållanden. Bodelning mellan sambor måste påkallas senast 1 år efter separation i annat fall faller rätten till bodelning. Det finns i lag ingen tidsgräns för att påkalla bodelning mellan makar.

Sambo

Att vara sambo liknar äktenskapet men lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd som äkta makar. Den största skillnaden är att man inte ärver varandra. När samboförhållandet upphör så har respektive sambo i bodelningen rätt till hälften av bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk.

Man kan upprätta ett samboavtal där samborna avtalar att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Gifta - Äktenskapsförord

När man är gifta har man giftorätt i varandras egendom om man inte har upprättat ett avtal. Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom.

Äktenskapsskillnad

Ibland blir inte livet som man har tänkt sig. En skilsmässa är svår och smärtsam och ofta behöver man då hjälp. Om båda makarna är överens så lämnar man in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om man har barn under 16 år löper det en betänketid på sex månader oavsett om båda är överens om att skiljas.

Om bara en av makarna vill skiljas så löper det även då en betänketid på sex månader.

Vårdnad

I samband med en skillsmässa blir det ofta diskussioner vem som ska ha barnen boende hos sig. Oavsett om man kommer överens om det så kanske det inte fungerar med gemensam vårdnad.

Om man är gifta får man automatiskt gemensam vårdnad när man får barn. Är man inte gifta får modern ensam vårdnad men vill man ha gemensam vårdnad anmäler man det till socialnämnden i samband med bekräftelse av faderskapet. Vill föräldrarna ha gemensamvårdnad vid ett senare tillfälle anmäler man det gemensamt till skatteverket eller försäkringskassan.

Är den ena föräldern olämplig som vårdnadhavare eller har ni så stora samarbetsproblem att det inte är möjligt att utöva gemensam vårdnad kan man ansöka hos tingsrätten om enskild vårdnad.

Umgänge

Oavsett om man har gemensam vårdnad eller enskild innebär det inte att umgänget är fastställt. Det kanske är problem vid storhelger och lov. Kanske får man inte träffa sitt barn så mycket som man skulle vilja. Om man vill ändra umgänget man har kan man göra det genom en stämning till tingsrätten.

På advokatfirman har vi tre jurister som har specialiserat sig på frågor kring vårdnad, boende och umgänge samt fem jurister som arbetar inom den ekonomiska familjerätten.