Fastighetsrätt

Vid köp och försäljning av fastigheter eller lokaler är det viktigt att tänka igenom vilka konsekvenser ett avtalsbrott eller ett senare upptäckt fel får. Ett väl genomarbetat avtal ökar Din trygghet. Upptäcks ett fel efter genomfört köp har vi även stor erfarenhet av ärenden o fel i fastighet. Detta i så väl sakfrågor, som t.ex. byggnads- och konstruktionsfel, eller rättsliga frågor, som t.ex. utfästelse om bygglov och miljötillstånd.

Fel i fastighet. Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att gå igenom köpekontraktet för att se vad parterna eventuellt har avtalat. I jordabalken finns reglerat vem av parterna som bär ansvaret för olika fel. Rent generellt kan sägas att fel som borde ha upptäckts vid en grundlig undersökning av fastigheten står köparen ansvarig för felen och fel som inte kunnat upptäckas vid en grundlig undersökning så kallade dolda fel står säljaren ansvaret för. Om säljaren har lämnat garantier eller lugnande besked till köparen så reduceras normalt sätt köparens undersökningsplikt. Det finns dock en hel del som man bör tänka på som köpare och säljare av fastighet när fel i fastighet upptäcks. Fanns felen vid tillträdet? Vilken typ av fel avses? Borde felen ha upptäckts vid en undersökning? Har felen reklamerats inom rimlig tid? Det är därför viktigt att ta hjälp om det visar sig att fel i fastighet upptäckts.

En fastighet betingar ofta ett stort värde, men samtidigt är innehavet ett risktagande. Det kan uppstå fel i den, kommunen eller grannar kan ställa krav. Har man hyresgäster är det viktigt att ha klara avtal angående vad som gäller om tråkigheter i form av obetald hyra eller skadegörelse skulle uppstå.

Är du hyresgäst i kommersiella lokaler är reglerna svårgenomträngliga. Som arrendator har Du rättigheter och skyldigheter som framgår av lag, men det kan ändå bli tvist om vilkoren för arrendet.

På advokatfirman har vi fem jurister som arbetar med fastighetsrättsliga frågeställningar och tvister.

Advokatfirman har samarbete med VILLAÄGARNAS Riksförbund innebärande viss fri rådgivning för medlemmar.